Sarbashrestha Nari Bachat Khata( Ambassador)

100000
8.03%
--

Sarbashrestha Nari Bachat Khata(Pride)

50000
8.03%
--

Sarbashrestha Nari Bachat Khata(Partner)

25000
8.03%
--

NCC Mahila Surakshya Bachat Khata

100
7.05%
--

Nari Samman Bachat Khata

10000
7.03%
--

HBL Nari Bachat

1000
7%
--

Chetanshil-Nari Bachat Khata

1000
6.9%
--

BOK Griha Laxmi Savings

500
6.55%
--

Nabil Premium Nari Bachat

5000
6.03%
--

Global Nari Bachat

100
6.03%
--

Sarbashrestha Nari Bachat Khata( Ambassador)

100000
8.03%
--

Sarbashrestha Nari Bachat Khata(Pride)

50000
8.03%
--

Sarbashrestha Nari Bachat Khata(Partner)

25000
8.03%
--

NCC Mahila Surakshya Bachat Khata

100
7.05%
--

Nari Samman Bachat Khata

10000
7.03%
--

HBL Nari Bachat

1000
7%
--

Chetanshil-Nari Bachat Khata

1000
6.9%
--

BOK Griha Laxmi Savings

500
6.55%
--

Nabil Premium Nari Bachat

5000
6.03%
--

Global Nari Bachat

100
6.03%
--
)