Baristha Bachat

10000
8.03%
--

Prime Jestha Nagarik Saving

0
8.03%
--

Prime Premium Senior Citizen Saving

1000
8.03%
--

Sarbashrestha Jestha Nagarik Bachat Khata(Ambassador)

100000
8.03%
--

Sarbashrestha Jestha Nagarik Bachat Khata(Pride)

50000
8.03%
--

Sarbashrestha Jestha Nagarik Bachat Khata(Partner)

25000
8.03%
--

Subidha Savings Account

100000
7.75%
--

Ba Aama Bachat Khata

0
7.1%
--

Global Senior Citizen Account

100
7.03%
--

Senior Citizens Special Savings

500
6.53%
--

Baristha Bachat

10000
8.03%
--

Prime Jestha Nagarik Saving

0
8.03%
--

Prime Premium Senior Citizen Saving

1000
8.03%
--

Sarbashrestha Jestha Nagarik Bachat Khata(Ambassador)

100000
8.03%
--

Sarbashrestha Jestha Nagarik Bachat Khata(Pride)

50000
8.03%
--

Sarbashrestha Jestha Nagarik Bachat Khata(Partner)

25000
8.03%
--

Subidha Savings Account

100000
7.75%
--

Ba Aama Bachat Khata

0
7.1%
--

Global Senior Citizen Account

100
7.03%
--

Senior Citizens Special Savings

500
6.53%
--
)